Organizers

Chairs:
  • Ka Lok Man, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China
  • ​Jianhua Ma, Hosei University, Japan
Working Committee:
  • Qun Jin, Waseda University, Japan
  • Hui-Huang Hsu, Tamkang University, Taiwan
  • Huansheng Ning, University of Science and Technology Beijing, China
  • Laurence T. Yang, St. Francis Xavier University, Canada
  • Hai-Ning Liang, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China
Technical Committee:   ​Organizing committee and program committee members of 2016 CyberSciTech, DASC, PiCom and DataCom: